Không còn lo lắng hết chỗ hay bực mình vì chờ đợi. Hãy sử dụng chức năng đặt chỗ!